Společenská odpovědnost

Být společností, která podporuje sociální odpovědnost a udržitelný rozvoj, znamená přežít v dobrých i zlých časech. Společenská odpovědnost je součástí moderní rozvojové vize a strategického zaměření celé Skupiny JUB. Péče o životní prostředí a zaměstnance není pouhá fráze. Je zakotvena v poslání skupiny a v praxi znamená specifickou kulturu a pracovní klima ve společnosti, jakož i zásady celkového řízení kvality a činnosti společnosti. Dokazujeme to také důslednou realizací politiky společenské odpovědnosti, kterou jsme ve Skupině JUB definovali již na počátku roku 2000:

 

"Skupina JUB si uvědomuje, že zdravé a bezpečné pracovní a životní prostředí je předpokladem pro rozvoj naší společnosti, a proto realizujeme ekologicky šetrnou výrobu barev a omítek. Protože bezpečné pracovní prostředí a zdravé životní prostředí jsou jedním ze základních práv, povinností a odpovědností zaměstnanců, stane se politika společenské odpovědnosti nedílnou součástí celkové politiky a organizační kultury společnosti JUB."

 

Společenskou odpovědnost rozdělujeme ve Skupině JUB na tři hlavní oblasti, a to:

 • vztah k místní komunitě,
 • ochranu životního prostředí a
 • odpovědnost vůči zaměstnancům.

Vztah k místní komunitě

Ve Skupině JUB si uvědomujeme, že podpora prostředí, ve kterém působíme, významně ovlivňuje naši činnost a rozvoj. Širší komunitě proto již řadu let pomáháme k více dynamickému životnímu stylu a ke kvalitnímu životu obecně. Náš sociálně odpovědný postoj prokazujeme podporou sportovních, kulturních, humanitárních a ekologických projektů.

 

JUB je silně zapojen do života a práce v místním společenství, ale platí to i naopak. Mnoho zaměstnanců a bývalých zaměstnanců pochází z okolí, proto společnost aktivně spolupracuje a investuje do rozvoje kulturních, vzdělávacích a rekreačních aktivit v obci Dol pri Ljubljani i v okolí sídel dceřiných firem.

 

Podporujeme řadu klubů a organizací v oblasti sportu, kultury a vzdělávání v blízkém okolí. Poskytováním našich výrobků, služeb a jinými formami pomoci spolupracujeme na projektech rekonstrukcí objektů na území obce Dol pri Ljubljani i v okolí sídel dceřiných firem.

Ochrana životního prostředí

V JUB-u se řídíme zásadou trvale udržitelného rozvoje, proto neustále investujeme do moderních, ekologicky šetrných technologií a čistého, upraveného a bezpečného pracovního prostředí.

 

Voda je jednou z nejdůležitějších součástí životního prostředí, proto jí také v JUB-u věnujeme zvláštní pozornost. Již mnoho let čistíme průmyslové odpadní vody ve dvou chemických čistírnách odpadních vod a v biologické čistírně. Po biologickém čištění je odpadní voda tak čistá, že ji můžeme bez obav vypouštět zpět do řeky. Pro kontrolu správného a efektivního čištění odpadních vod provádíme pravidelně všechna předepsaná měření a analýzy. Za tímto účelem máme vybavenu vlastní laboratoř. Dvakrát ročně, podle požadavků příslušné legislativy, provádí monitoring kvality vypouštěné vody pověřená nezávislá instituce.

 

Také odpadům věnujeme zvláštní péči. Zřídili jsme sběrnu odpadů, kde odděleně shromažďujeme jednotlivé druhy odpadů. Průmyslové zpracování odpadu má přednost před jeho odstraněním, proto dbáme o to, abychom odpadní plasty (fólie, obaly), papír a kovy odevzdali ke zpracování nebo dalšímu využití. Všechny odpady jsou tříděny podle druhu a řádně označeny. Provádíme stálou kontrolu správného třídění odpadu a vedeme evidenci jednotlivých druhů odpadu. U omezeného množství odpadů, které nemohou být zpracovány, provádíme v souladu s požadavky právních předpisů potřebné analýzy, na základě kterých získáme od pověřené organizace povolení k jejich uložení na místní skládku.

Odpovědnost k zaměstnancům

V JUB-u si uvědomujeme, že naše cíle, vizi a strategii můžeme dosáhnout pouze s pomocí kompetentních, vzdělaných a motivovaných zaměstnanců. Jednou z hlavních podmínek pro realizaci strategie zaměřené na dlouhodobou finanční výkonnost, partnerské vztahy se zákazníky a společenskou odpovědnost vůči zaměstnancům a životnímu prostředí, je řízení a podpora změn z vrcholu organizace. Lidé a jejich znalosti jsou klíčem k úspěchu naší společnosti, proto vytváříme pracovní prostředí a podmínky, které podporují osobní rozvoj každého jednotlivce.

 

Vytváříme prostředí, které umožňuje osobní růst, a udržujeme silně specifickou kulturu, která je jedním z našich nejcennějších aktiv a zbraní v konkurenčním boji o přežití. Je silně přítomná jak v mateřské společnosti, tak v dceřiných firmách, což má dlouhodobě nepochybný vliv na spokojenost a loajalitu zaměstnanců.

 

Práce ve společnosti JUB je a bude i nadále plná výzev, které poskytnou prostor pro neustálé zlepšování a inovace. Zaměstnancům nabízíme kooperativní pracovní prostředí, ve kterém je každý příspěvek náležitě oceněn a odměněn. Nejdůležitější jsou pro nás ti zaměstnanci, kteří jsou schopni svými ambicemi a odborností zajistit technologický pokrok a přispívat nejvíce k našemu společnému úspěchu. Úroveň naší společnosti se projevuje uznáním všech zaměstnanců, kteří tvoří prostřednictvím týmové spolupráce, ve vzájemné důvěre a při respektování zájmů celku.

 

Úspěchu společnosti v oblasti lidských zdrojů je dosaženo:

 • zaměstnáváním a výchovou perspektivních zaměstnanců, kteří jsou hybateli pokroku společnosti;
 • cíleným vzděláváním zaměstnanců jakožto základní složkou rozvoje lidských zdrojů a nepřetržitým růstem úrovně znalostí a výkonnosti zaměstnanců;
 • podporou vedení při posilování způsobilosti zaměstnanců a zavádění vlastní iniciativy jednotlivců do praxe, protože odpovědnost za konkurenčnost společnosti je v rukou všech zaměstnanců;
 • motivací zaměstnanců, kterým musí být zajištěna podnětná práce, možnost využití a rozvoje jejich kvalifikace, možnost kariérního postupu a mzda, konkurenční v místě i odvětví a stimulující v rámci společnosti;
 • delegováním pravomocí na zaměstnance, kteří obdrží vytyčené cíle a obecné zadání od vedení a nadále působí relativně nezávisle;
 • hodnocením úspěšnosti na základě jasně definovaných cílů a úkolů;
 • výchovou k vědomí o sounáležitosti se společností;
 • budováním "vítězných týmů", založených na funkční a vertikální rozmanitosti;
 • dobrými vztahy mezi zaměstnanci a vytvářením atmosféry důvěry a vzájemné spolupráce;
 • setkáváním na sportovních, výročních a dalších akcích pro zaměstnance JUB-u;
 • partnerským vztahem s odbory společnosti.
Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz