Montáž šedého polystyrenu

Liší se nějakým způsobem použití a montáž fasádních desek z bílého a šedého (grafitového) polystyrenu?

 

ODPOVĚĎ:

 

Šedý polystyren je stále populárnější druh stavebního izolačního materiálu. Výrazně lepších izolačních vlastností oproti bílému polystyrenu (až o 20 %, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti bývá obvykle 0,032 W/mK) je dosaženo přídavkem absorbéru infračerveného záření (např. grafitových částic) do základní matrice pěnového polystyrenu. Dochází tím k odrazu tepelného záření zpět ke zdroji a další úspoře energie. Šedý polystyren si zachovává všechny pozitivní vlastnosti bílého polystyrenu, rozdíl je v jeho trvalé teplotní odolnosti, která je max. 70°C. To vyhovuje většině stavebních aplikací včetně ETICS při dodržení následujících pravidel:

  • Desky se na slunci více zahřívají (při teplotě vzduchu 20°C se může šedý polystyren zahřát o 30 až 40°C více než bílý polystyren), a proto musí být chráněny před přímým slunečním svitem. Výrobci používají k balení mléčnou fólii, ale i přesto se doporučuje převážet a skladovat desky takovým způsobem, aby na ně nepůsobilo přímé sluneční záření.

  • Při lepení desek na fasádu je nutné zavěsit před lešení ochranné závěsy, aby nedocházelo k působení přímého slunečního záření na desky. Fasádní ochranné závěsy by měly být dostatečně husté, aby nepropouštěly příliš mnoho slunečního záření. Ochranné závěsy mohou být odstraněny až po nanesení základní (armovací) vrstvy. Při nedodržení tohoto požadavku většinou dochází k deformacím (vyboulení, zvlnění desek) a vzniku dilatačních mezer mezi deskami, někdy dokonce k odlepování celých desek od podkladu. Nejvíce riziková je z tohoto pohledu fáze tvrdnutí lepicí malty, která v této době ještě nemá dostatečnou pevnost pro přenášení zatížení od deformace desek.
  • Pro lepení mohou být použita pouze lepidla schválená výrobcem zateplovacího systému pro lepení desek z šedého (grafitového) polystyrenu. Při nejasnostech je třeba druh lepicího tmelu konzultovat s výrobcem systému. Grafit působí jako mírný separátor (mj. se často používá ve formě různých mazacích přípravků do ložisek, ozubených kol, …) a některé levné, méně kvalitní tmely nemusí mít potřebnou přilnavost. Při testování v laboratořích JUB byly prokázány velmi dobré hodnoty přídržnosti na šedém polystyrenu u výrobků JUBIZOL lepicí malta, JUBIZOL Strong fix, JUBIZOL Microair fix, JUBIZOL Ultralight (lepení a stěrkování), JUBIZOL Quickfix (pouze lepení); použití JUBIZOL EPS lepicí malty pouze na objektech do výšky 8 m při povinném kotvení izolace.
  • U fasádních systémů s šedým polystyrenem je z výše uvedených důvodů obzvlášť důležité dodržovat zásadu – používat pouze kvalitní systémy ETICS certifikované podle ETAG 004 a pouze ty komponenty a postupy, které jsou uvedeny v pokynech od výrobce.

Proč tedy s ohledem na popsaná specifika při montáži desek vůbec používat šedý expandovaný polystyren?

Budou-li se důsledně dodržovat návody na použití a montáž, pak žádné problémy s přídržností lepicích malt na šedý polystyren nehrozí. Navíc z důvodu lepší tepelně izolační schopnosti šedých fasádních desek oproti bílým deskám (a také minerální vlně) je při stejném tepelném odporu potřebná menší tloušťka tepelné izolace. Investor tak lépe využije prostor, což je výhodné především při rekonstrukcích, kde jsme z tohoto pohledu často omezováni. Zmenšuje se také šířka okenních parapetů, což přispívá k lepšímu osvětlení interiéru. V neposlední řadě je třeba si uvědomit vliv stavebních materiálů na životní prostředí během celé jejich doby životnosti, t.j. od okamžiku výroby až do doby likvidace resp. recyklace, kde opět šedý polystyren vítězí.

Na obrázku je diagram, kde se uvažuje jak ekologický, tak ekonomický význam třech rozdílných izolačních materiálů pro provádění tepelně izolačních fasád (šedý polystyren – označen šedou barvou, klasický bílý polystyren – označen bílou barvou a minerální vlna – označena červenou barvou). Z diagramu je viditelné, že z ekologického a také z ekonomického pohledu je nejvíce vhodný fasádní systém s tepelným izolantem z šedého polystyrenu. Jeho největší předností je menší spotřeba materiálu z důvodu menší potřebné tloušťky izolace při stejném tepelném odporu. Při výpočtu byla vzata v úvahu doba životnosti systému 50 let a koeficient tepelné vodivosti  U = 0,29 W/m2K.

zpracováno dle podkladů Sdružení EPS ČR, BASF a interních materiálů JUB

Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz