Řasy a plísně na površích zateplovacích systémů

Moderní tepelně izolační fasády se vyznačují relativně velkou tloušťkou izolantu a tenkou vrstvou vnějšího omítkového souvrství. Jsou obvykle zakončené tenkovrstvými dekorativními omítkami na bázi různých polymerních pojiv (nejčastěji se používají styrenakrylátová, akrylátová a silikonová pojiva nebo jejich kombinace).

Takováto tenká vrstva přes den prakticky neakumuluje teplo, současně je díky použitému izolantu omezeno pronikání tepla z interiéru, takže povrch fasády v noci vyzáří více tepla, než přijme z podkladní konstrukce. Teplota obvodového pláště pak může klesnout pod teplotu okolního vzduchu a na podchlazené omítce dochází častěji ke kondenzaci vodní páry obsažené ve vzduchu. Vzniklý kondenzát se z chladnějšího povrchu pomaleji odpařuje, omítka je delší dobu navlhlá a navíc je náchylnější k usazování prachu. To vše je „živná půda“ pro růst řas a plísní.

Specificky působí fasádní hmoždinky. V místech kotvení vznikají bodové tepelné mosty a dochází k lokálnímu ohřívání fasády. Změněné teplotní a vlhkostní poměry ovlivňují špinivost a výskyt řas a plísní na fasádě v místech kotvení, což se projevuje tzv. “prokreslováním“ hmoždinek. Jak ukazuje dlouhodobé sledování, prokreslování se za určitých podmínek (tenká vrstva základní omítky, hmoždinky s vyšším součinitelem bodového prostupu tepla apod.) může vyskytovat také v případě zápustné montáže hmoždinek s použitím izolačních zátek.

Na riziko biotického napadení má zásadní vliv především výskyt vnějších rizikových faktorů (byly podrobně rozebrány v předchozí části), ale také stavebně-technické řešení, provedení a stav budovy, respektive povrchové úpravy její fasády:

 • orientace stěn vůči světovým stranám
 • nízká kvalita použitých fasádních materiálů
 • členitá fasáda (římsy, profilované šambrány…)
 • malé, případně žádné přesahy střešních konstrukcí
 • nevhodně řešené odstřikové zóny, chybějící okapnice
 • chybějící, špatně provedené nebo poškozené oplechování
 • parapety bez tepelné izolace nebo netěsně napojené na fasádu
 • praskliny a mechanická poškození povrchové úpravy fasády
 • stáří fasády nad 10 let a zanedbaná údržba (mytí, nátěr…)
 • použití vodorovně drásané nebo hrubozrnné omítky
 • nedodržená rovinnost fasády ve svislém směru

Oblasti fasády nejčastěji postižené řasami a plísněmi:

 • severní a severozápadní stěny – pomalé vysychání, delší doba navlhnutí
 • vystupující nechráněné prvky – namáhání dopadající srážkovou vodou
 • nad terénem a oplechováním – namáhání odstřikující srážkovou vodou
 • pod odvodňovacími otvory – namáhání vytékající srážkovou vodou
 • pod parapety – namáhání vodou zkondenzovanou na spodní straně parapetů
 • nad okny a průduchy – namáhání vodou zkondenzovanou z vycházejícího vzduchu
 • napadené oblasti jsou viditelnější na fasádě světlých odstínů, jako je bílá, žlutá apod.
Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz