Certifikáty systémů řízení

 

ISO 9001: 2015

Certifikát systému řízení kvality jsme získali v roce 1998. Certifikace významně přispěla k efektivnějšímu řízení procesů a zajištění vysoké kvality výroby a vedla ke zvýšení spokojenosti zákazníků při používání našich výrobků a služeb. Usilujeme o neustálé zlepšování našich výkonů.

 

ISO 14001: 2015

Certifikát systému enviromentálního managementu jsme získali v roce 2001. Certifikace významně přispěla k ekologickému uvědomění našich zaměstnanců včetně nejvyššího vedení. Ve firmě neustále usilujeme o minimalizaci negativních dopadů naší činnosti na životní prostředí. Programy ochrany životního prostředí zahrnujeme každoročně do plánů činnosti. Důsledně dodržujeme požadavky právních předpisů.

ISO 45001: 2018

Certifikát systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsme získali v roce 2006. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců je jeden z nejdůležitějších závazků firmy. Bezpečné a zdravé pracovní prostředí zvýšilo spokojenost zaměstnanců. Zaměstnanci jsou motivováni, aby sami pečovali o svou bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Své postřehy a případné nedostatky oznamují svým nadřízeným a odpovědným zaměstnancům.

ISO 50001: 2018

Certifikát systému řízení hospodaření s energií jsme získali v roce 2018. Účinným využíváním energetických zdrojů se hlásíme k naší ekologické odpovědnostinení a současně posilujeme naši pozici v konkurenčním klání. Díky průběžnému monitorování a optimalizaci využití energií snižuje energetický management náklady na výrobu, provoz i poskytování našich služeb.

Responsible Care Program

Již od roku 1999 se nám pravidelně daří plnit kritéria pro obnovu certifikátu Programu odpovědného podnikání v chemii, což je dobrovolná celosvětově přijatá a rozvíjená iniciativa chemického průmyslu zaměřená na podporu udržitelného rozvoje prostřednictvím zvyšování bezpečnosti provozovaných zařízení, přepravy výrobků, zlepšování ochrany zdraví lidí a životního prostředí. Program zastřešuje Mezinárodní rada chemického průmyslu (ICCA), resp. Evropská rada chemického průmyslu (CEFIC).

ISO 9001(pdf , 591.36 KB)
ISO 14001(pdf , 590.45 KB)
ISO 45001(pdf , 589.93 KB)
ISO 50001(pdf , 587.75 KB)
Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz